js中获取键盘事件-程序员宅基地

技术标签: ViewUI  javascript  

<script type="text/javascript" language=JavaScript charset="UTF-8">
      document.οnkeydοwn=function(event){
            var e = event || window.event || arguments.callee.caller.arguments[0];
            if(e && e.keyCode==27){ // 按 Esc 
                //要做的事情
              }
            if(e && e.keyCode==113){ // 按 F2 
                 //要做的事情
               }            
             if(e && e.keyCode==13){ // enter 键
                 //要做的事情
            }
        }; 
</script>
只要你定义了这些键的动作,你在浏览器里按下这些键就会响应,兼容目前所有浏览器。
------------------------------------------------------------------------------
js 里面的键盘事件经常用到,所以收集了键盘事件对应的键码来分享下:
keyCode 8 = BackSpace BackSpace
keyCode 9 = Tab Tab
keyCode 12 = Clear
keyCode 13 = Enter
keyCode 16 = Shift_L
keyCode 17 = Control_L
keyCode 18 = Alt_L
keyCode 19 = Pause
keyCode 20 = Caps_Lock
keyCode 27 = Escape Escape
keyCode 32 = space
keyCode 33 = Prior
keyCode 34 = Next
keyCode 35 = End
keyCode 36 = Home
keyCode 37 = Left
keyCode 38 = Up
keyCode 39 = Right
keyCode 40 = Down
keyCode 41 = Select
keyCode 42 = Print
keyCode 43 = Execute
keyCode 45 = Insert
keyCode 46 = Delete
keyCode 47 = Help
keyCode 48 = 0 equal braceright
keyCode 49 = 1 exclam onesuperior
keyCode 50 = 2 quotedbl twosuperior
keyCode 51 = 3 section threesuperior
keyCode 52 = 4 dollar
keyCode 53 = 5 percent
keyCode 54 = 6 ampersand
keyCode 55 = 7 slash braceleft
keyCode 56 = 8 parenleft bracketleft
keyCode 57 = 9 parenright bracketright
keyCode 65 = a A
keyCode 66 = b B
keyCode 67 = c C
keyCode 68 = d D
keyCode 69 = e E EuroSign
keyCode 70 = f F
keyCode 71 = g G
keyCode 72 = h H
keyCode 73 = i I
keyCode 74 = j J
keyCode 75 = k K
keyCode 76 = l L
keyCode 77 = m M mu
keyCode 78 = n N
keyCode 79 = o O
keyCode 80 = p P
keyCode 81 = q Q at
keyCode 82 = r R
keyCode 83 = s S
keyCode 84 = t T
keyCode 85 = u U
keyCode 86 = v V
keyCode 87 = w W
keyCode 88 = x X
keyCode 89 = y Y
keyCode 90 = z Z
keyCode 96 = KP_0 KP_0
keyCode 97 = KP_1 KP_1
keyCode 98 = KP_2 KP_2
keyCode 99 = KP_3 KP_3
keyCode 100 = KP_4 KP_4
keyCode 101 = KP_5 KP_5
keyCode 102 = KP_6 KP_6
keyCode 103 = KP_7 KP_7
keyCode 104 = KP_8 KP_8
keyCode 105 = KP_9 KP_9
keyCode 106 = KP_Multiply KP_Multiply
keyCode 107 = KP_Add KP_Add
keyCode 108 = KP_Separator KP_Separator
keyCode 109 = KP_Subtract KP_Subtract
keyCode 110 = KP_Decimal KP_Decimal
keyCode 111 = KP_Divide KP_Divide
keyCode 112 = F1
keyCode 113 = F2
keyCode 114 = F3
keyCode 115 = F4
keyCode 116 = F5
keyCode 117 = F6
keyCode 118 = F7
keyCode 119 = F8
keyCode 120 = F9
keyCode 121 = F10
keyCode 122 = F11
keyCode 123 = F12
keyCode 124 = F13
keyCode 125 = F14
keyCode 126 = F15
keyCode 127 = F16
keyCode 128 = F17
keyCode 129 = F18
keyCode 130 = F19
keyCode 131 = F20
keyCode 132 = F21
keyCode 133 = F22
keyCode 134 = F23
keyCode 135 = F24
keyCode 136 = Num_Lock
keyCode 137 = Scroll_Lock
keyCode 187 = acute grave
keyCode 188 = comma semicolon
keyCode 189 = minus underscore
keyCode 190 = period colon
keyCode 192 = numbersign apostrophe
keyCode 210 = plusminus hyphen macron
keyCode 211 =
keyCode 212 = copyright registered
keyCode 213 = guillemotleft guillemotright
keyCode 214 = masculine ordfeminine
keyCode 215 = ae AE
keyCode 216 = cent yen
keyCode 217 = questiondown exclamdown
keyCode 218 = onequarter onehalf threequarters
keyCode 220 = less greater bar
keyCode 221 = plus asterisk asciitilde
keyCode 227 = multiply division
keyCode 228 = acircumflex Acircumflex
keyCode 229 = ecircumflex Ecircumflex
keyCode 230 = icircumflex Icircumflex
keyCode 231 = ocircumflex Ocircumflex
keyCode 232 = ucircumflex Ucircumflex
keyCode 233 = ntilde Ntilde
keyCode 234 = yacute Yacute
keyCode 235 = oslash Ooblique
keyCode 236 = aring Aring
keyCode 237 = ccedilla Ccedilla
keyCode 238 = thorn THORN
keyCode 239 = eth ETH
keyCode 240 = diaeresis cedilla currency
keyCode 241 = agrave Agrave atilde Atilde
keyCode 242 = egrave Egrave
keyCode 243 = igrave Igrave
keyCode 244 = ograve Ograve otilde Otilde
keyCode 245 = ugrave Ugrave
keyCode 246 = adiaeresis Adiaeresis
keyCode 247 = ediaeresis Ediaeresis
keyCode 248 = idiaeresis Idiaeresis
keyCode 249 = odiaeresis Odiaeresis
keyCode 250 = udiaeresis Udiaeresis
keyCode 251 = ssharp question backslash
keyCode 252 = asciicircum degree
keyCode 253 = 3 sterling
keyCode 254 = Mode_switch
使用event对象的keyCode属性判断输入的键值
eg:if(event.keyCode==13)alert(“enter!”);
键值对应表
A 0X65 U  0X85
B 0X66 V  0X86
C 0X67 W  0X87
D 0X68 X  0X88
E 0X69 Y  0X89
F 0X70 Z  0X90
G 0X71 0  0X48
H 0X72 1  0X49
I 0X73 2  0X50
J 0X74 3  0X51
K 0X75 4  0X52
L 0X76 5  0X53
M 0X77 6  0X54
N 0X78 7  0X55
O 0X79 8  0X56
P 0X80 9  0X57
Q 0X81 ESC 0X1B
R 0X82 CTRL 0X11
S 0X83 SHIFT 0X10
T 0X84 ENTER 0XD
如果要使用组合键,则可以判断是否同时按下了这几个键,比如ctrl键、shift键以及alt键的组合使用就可以判断是否多按下了ctrl键、shift键以及alt键

 

转载于:https://www.cnblogs.com/sunww/p/11287524.html

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/dizhi6587/article/details/101815055

智能推荐

芯片参考手册和数据手册的区别_芯片手册和数据手册一样吗_智能高科的博客-程序员宅基地

有关性能参数和使用方式的技术资料主要有两类,一类称为数据手册,另一类称为技术参考手册或简称参考手册。 数据手册是有关产品技术特征的基本描述,包含产品的基本配置(如内置Flash和RAM的容量、外设的数量等),管脚的数量和分配,电气特性,封装信息,和定购代码等。 技术参考手册是有关如何使用该产品的具体信息,包含各个功能模块的内部结构、所有可能的功能描述、各种工_芯片手册和数据手册一样吗

关于iOS App的切图_weixin_30621711的博客-程序员宅基地

关于iOS App的切图HOMEABOUTGUESTBOOKCATEGORIESTAGSLINKSSUBSCRIBE图形用户界面中的图形有两种实现方式,一种是用代码画出来,比如Quartz 2D技术,狠一点有OpenGL ES,另一种则是使用图片。代码画的方式比较耗费程序员脑力,CPU或GPU; 图片则耗费磁盘空间,会增加app的体积.一般的app我们会偏重于使用图片来构...

利用PS抠出水印字并添加到图片_怎样吧文字水印换一张照片_风迹徐的博客-程序员宅基地

应用场景经常喜欢使用单反拍一些风景照片,上传到社交网络。若给照片加上自己写的或者画的水印,一方面起到版权的标识,另一方面可以让图片更有个性。制作水印图片1.先在白纸上写出想要文字。最好用纯白纸!2.用手机对着写好的文字进行拍照,最好注意位置要正。3.将照片上传到电脑。4.如果照片太大,需要对照片进行裁剪。只保留想要_怎样吧文字水印换一张照片

跟我学Spring Cloud(Finchley版)-17-Zuul路由配置详解_zuul: ignored-services: '*' #忽略所有的服务 routes: unuse_ITMuch.com的博客-程序员宅基地

上一节( 跟我学Spring Cloud(Finchley版)-16-Zuul )中,已经实现用Zuul转发到Eureka上的微服务。默认的路由规则是:访问$ZUUL_URL/指定为服务/** 会被转发到指定微服务 的/** 。但在实际项目中,往往需要自己定义路由规则,Zuul的路由配置非常灵活、简单,本节详细讲解Zuul的路由配置。一、自定义指定微服务的访问路径配置zuul.routes...._zuul: ignored-services: '*' #忽略所有的服务 routes: unuseful: path: /**

Faster-RCNN_TF实验及错误解决_未完城的博客-程序员宅基地

Faster-RCNN_TF实验及错误解决 [TOC]note这是我前一段时间学习Faster-RCNN_TF的一些笔记,包括程序运行出错的解决过程,和自己训练测试过程。 Faster-RCNN_TF github连接: https://github.com/smallcorgi/Faster-RCNN_TFFaster-RCNN_TF代码作者已经2年没有维护,并不完全兼容现在...

随便推点

uvm_object的理解_亓磊的博客-程序员宅基地

typedef class函数new变量use_uvm_seeding成员变量和局部变量的区别set_name get_name get_full_name上述函数有一些是virtual function还有一些是静态函数上述函数有一些是与uvm_object_wraper有关属于factory的范畴暂时搞不懂后面再说还有很多函数packprintcopyclonerecord之类的先

【图像检测】基于霍夫变换 Hough变换实现图片车道线检测matlab代码_用hough检测算法,对图片进行车道线的检测_Matlab科研辅导帮的博客-程序员宅基地

1 简介本文提出了一种新的基于霍夫变换的复杂情况下车道线检测的算法,这个算法能够成功在夜晚,白天,有阴影,车道线磨损不太严重等复杂情况下检测出车道线.传统的车道线检测算法主要为直接在图像中进行霍夫变换,这种算法实时性差,计算量大.本文提出的算法将先对原图像进行处理,设置ROI区域减少计算量,转换颜色空间并且扫描图像灰度值划分出有阴影的区域进行处理,最后判断最有可能出现车道线的区域,进行霍夫变换检测出车道线.经过实验表明,这种算法的实时性更好,能够成功在复杂情况下检测到车道线.车道线检测阶段主要包含以_用hough检测算法,对图片进行车道线的检测

LPC2478(7)ADC_lpc2478的adc程序_Suifqwu的博客-程序员宅基地

1、开发环境LPC-2478STK+IAR+JINK2、原理图对应的是ADC0[7]-> P0[13],PINSEL0应设置为113、相关寄存器A/D 转换器的基本时钟由 APB 时钟(PCLK)提供。 每个转换器包含一个可编程的分频器,它可将这个时钟调整为逐次逼近转换所需的 4.5MHz(最大)。完全满足精度要求的转换需要 11 个这样的时钟。3.1、A/D控制寄存器( AD0CR - 0xE003 4000)3.2、A/D全局数据寄存器( AD0GDR _lpc2478的adc程序

STL之partition和stable_partition_The_Big_Sun的博客-程序员宅基地

出处:http://blog.csdn.net/kwsy2008/article/details/44343371 [cpp] view plain copy bool Fun(char c) { return c=='*'; } [cpp] view plain copy int main()

赛灵斯ZYNQ(Standanloe)创建uboot并烧写到FLASH_赛琳思烧录_觉皇嵌入式的博客-程序员宅基地

《赛灵斯ZYNQ创建uboot并烧写到FLASH》第一步:创建第一级启动引导程序FSBL 第二步:创建UBOOT 将第一步生成的bootloader.elf文件拷贝到HelloWorld工程中。 创建BOOT 在HelloWorld工程下新建一个文件夹bootimage,方便管理,再将bootloader.elf移动到这个文件夹中 ..._赛琳思烧录

神经网络检测机械轴承异常_轴承故障识别ai项目_Dave 扫地工的博客-程序员宅基地

运行源代码戳这里????:轴承异常检测简介轴承是在机械设备中具有广泛应用的关键部件之一。由于过载,疲劳,磨损,腐蚀等原因,轴承在机器操作过程中容易损坏。事实上,超过50%的旋转机器故障与轴承故障有关。实际上,滚动轴承故障可能导致设备剧烈摇晃,设备停机,停止生产,甚至造成人员伤亡。一般来说,早期的轴承弱故障是复杂的,难以检测。因此,轴承状态的监测和分析非常重要,它可以发现轴承的早期弱故障,防止故障造成损失。 最近,轴承的故障检测和诊断一直备受关注。在所有类型的轴承故障诊断方法中,振动信号分析是最主要和有_轴承故障识别ai项目

推荐文章

热门文章

相关标签