”frameworks“ 的搜索结果

     frameworks 目录 (核心框架——java及C++语言).|-- base (基本内容)| |-- api (?都是xml文件,定义了java的api?)| |-- awt (AWT库)| |-- build (空的)| |-- camera (摄像头服务程序库)| |-- cmds ...

     JavaFrameWork-框架概念HibernateSpringIOC 概念 作用 [1]抽取公共问题, [2]开发专注业务, [3]降低维护成本 [4]层级逻辑复用 分层 数据访问层 业务逻辑层 界面层 ... [1]Activiti 工作流 ...

     Jetpack是一套库、工具和指南,帮助开发人员更轻松地编写高质量的应用程序。这些组件可以帮助您遵循最佳实践,使您免于编写样板代码,并简化复杂的任务,因此您可以专注于所关心的代码。

10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1